• HỆ THỐNG QUẢN LÝ
  CƠ SỞ DỮ LIỆU
  TÀI SẢN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
  THÀNH PHỐ LÀO CAI
 • HỆ THỐNG QUẢN LÝ
  CƠ SỞ DỮ LIỆU
  TÀI SẢN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
  THÀNH PHỐ LÀO CAI
smartphone
Cung cấp thông tin đất đai

Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai cho phép người dân khai thác thông tin đất đai.

smartphone
Quy hoạch xây dựng

Hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng cho phép người dân tiếp cận thông tin quy hoạch.

Tải Ứng dụng trên di động!

Ứng dụng tra cứu thông tin dành cho người dân

Tải về
google
Tải về

Ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu dành cho cán bộ

Tải về
google
Tải về

Ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu dành cho doanh nghiệp

Tải về
google
Tải về